imieniny obchodzą: Grażyna, Zygmunt
środa, 1 kwietnia 2015 r.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Strona główna
Kategorie
Galeria

Aktualnie w galerii
znajduje się 48 zdjęć

Rzeczoznawcy

Strona główna » Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew  w zakresie dendrologi:

1. Anna Budzyńska nr 1 (23.09.2004r.) - Świdnik
2. Ryszard Deluga nr 2 (23.09.2004r.) - Łowicz
3. Witosław Grygierczyk nr 3 (23.09.2004r.) - Gliwice
4. Michał Ławrowski nr 4 (23.09.2004r.) - Wierzbica Górna
5. Cyprian Międzybrodzki nr 5 (23.09.2004r.) - Pisarzowice
6. Aleksander Gruszczyński nr 6 (30.11.2004r.) - Kluczbork
7. Stanisław Styczyński nr 7 (30.11.2004r. ) - Łódź
8. Krzysztof Gołębiecki nr 8 (30.11.2004r.) - Mierzyn
9. Zofia Uciechowska nr 9 (30.11.2004r.) - Piła
10. Ryszard Góralczyk nr 10 (18.03.2005r.) - Ćwiklice
11. Jan Klauza nr 11 (18.03.2005r.) - Pleszew
12. Marek Kużaj nr 12 (18.03.2005r.) - Koszęcin
13. Józef Smolorz nr 13 (18.03.2005r.) - Lędziny
14. Urszula Maciejewska-Stefańska nr 14 (22.09.2005r.) - Warszawa
16. Jan Szymański nr 16 (15.04.2010r.) - Warszawa
17. Wojciech Dębski nr 17 (06.10.2010r.) - Mińsk Mazowiecki
18. Leszek Kułak nr 18 (23.02.2012r.) - Skwierzyna
19. Adam Widenka nr 19 (16.11.2013r.) - RybnikREGULAMIN

MIEDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA UPRAWY I OCHRONY DRZEW

W SPRAWIE POWOŁANIA I DZIAŁALNOSCI RZECZOZNAWCÓW

DS. UPRAWY I OCHRONY DRZEW NA PODSTAWIE ROZDZIAŁU VI, § 31, PKT.3

STATUTU TOWARZYSTWA

 

§ 1

Regulamin określa:

1. Rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew jest osobą zaufania społecznego.

2. Kwalifikacje, jakim powinien odpowiadać rzeczoznawca powołany przez Międzynarodowe Towarzystwo  Uprawy i Ochrony Drzew.

3. Sposób, tryb oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień rzeczoznawcy.

4. Sposób, tryb i szczegółowe warunki powołania i działania komisji kwalifikacyjnej do spraw rzeczoznawców.

5. Sposób ustalania kosztów postepowania kwalifikacyjnego.

6. Sposób, tryb oraz szczegółowe warunki postepowania sprawdzającego kwalifikacje kandydata na Rzeczoznawcę.

§ 2

O nadanie uprawnień rzeczoznawcy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy

i Ochrony Drzew może ubiegać się członek Towarzystwa, który:

1. Posiada wykształcenie wyższe (architektura krajobrazu, wykształcenie przyrodnicze - leśnik, ogrodnik, biolog, itp.).

2. Posiada co najmniej pięcioletnią praktykę zawodowa w specjalności uprawa i ochrona drzew w firmach wykonawczych, projektowych lub nadzorujących.

3. Wykaże się autorstwem lub współautorstwem co najmniej pięciu opracowań

z zakresu uprawy i ochrony drzew wykonanych w trzech ostatnich latach.

4. Posiada co najmniej 5-letni staż członkowski w MTUiOD.

§ 3

Wszczęcie postepowania o nadanie uprawnień rzeczoznawcy następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień dołączając do wniosku:

1. Wypełniony arkusz kwalifikacyjny wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

2. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły średniej kierunkowej.

4. Przebieg praktyki zawodowej.

5. Wykaz opracowań z ostatnich 3 lat z zakresu uprawy i ochrony drzew, których osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień jest autorem lub współautorem z podaniem daty wykonania i miejsca udostepnienia.

§ 4

Postepowanie o nadanie uprawnień rzeczoznawcy ds. uprawy i ochrony drzew:

1. Sprawdzenie i weryfikacja dokumentów dostarczonych przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przez komisję kwalifikacyjną.

2. Odbycie wstępnego szkolenia obejmującego zagadnienia z zakresu uprawy i ochrony drzew.

3. Zarząd ma prawo do odbycia z kandydatem dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu ustalenie umiejętności praktycznego stosowania posiadanej wiedzy i znajomości przepisów prawa w zakresie uprawy             i ochrony drzew w stopniu niezbędnym do wykonywania zadań rzeczoznawcy.

4. O szczegółowej formie i programie szkoleń oraz doborze kadry szkolącej decyduje Zarząd.

§ 5

Szczególny tryb powoływania rzeczoznawców:

1. Członkowie posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, profesora lub członkowie o 5-letnim stażu członkowskim posiadający uprawnienia biegłych (rzeczoznawców) przynajmniej 2 innych organizacji (instytucji) branżowych oraz członkowie honorowi otrzymują uprawnienia rzeczoznawców MTUiOD bez konieczności odbywania szkolenia i rozmowy kwalifikacyjnej przy pobraniu opłaty manipulacyjnej.

2. W stosunku do zainteresowanych członków Komisji kwalifikacyjnej stosowna decyzje o przyznaniu tytułu rzeczoznawcy podejmuje Zarząd.

§ 6

Komisja kwalifikacyjna do spraw rzeczoznawców:

1. Komisje kwalifikacyjna powołuje Zarząd Towarzystwa.

2. W skład Komisji wchodzi 3 członków Towarzystwa będących specjalistami w zakresie uprawy i ochrony drzew, w tym:

- przewodniczący

- sekretarz

- członek

3. Komisja ustala spełnienie wymogów formalnych oraz dokonuje oceny kwalifikacji osób ubiegających się o nadanie uprawnień na podstawie zgromadzonych dokumentów.

4. O wyniku postepowania kwalifikacyjnego Komisja rozstrzyga większością głosów ustalając wynik jako „pozytywny” lub „negatywny”.

5. Wnioski Komisja przedkłada Zarządowi, który każdorazowo podejmuje ostateczna decyzje większością głosów.

6. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje wnioski jeden raz w roku.

7. Komisja opracowuje regulamin i zmiany regulaminu Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony drzew powołania i działalności rzeczoznawców ds. uprawy i ochrony drzew i przedstawia Zarządowi, który przyjmuje je w formie uchwały.

§ 7

Osobie, która uzyskała pozytywny wynik postepowania kwalifikacyjnego Zarząd MTUIOD nadaje uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie „Uprawa i Ochrona Drzew” oraz wydaje stosowne zaświadczenie wraz z pieczęcią.

Fakt ten potwierdzony jest wpisaniem na listę rzeczoznawców opublikowanej na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 8

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy w wyniku negatywnej oceny postepowania kwalifikacyjnego, ponowny wniosek może być złożony po upływie dwóch lat od daty wydania decyzji.

§ 9

1. Komisja kwalifikacyjna po powzięciu wiadomości, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań z należytą starannością albo niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, etyka zawodowa i obowiązującymi przepisami wszczyna postepowanie sprawdzające, w wyniku którego może przedstawić wniosek Zarządowi          o odebranie nadanych uprawnień.

2. Warunkiem zachowania uprawnień rzeczoznawcy MTUiOD jest uczestnictwo w przynajmniej jednym szkoleniu lub tematycznym seminarium szkoleniowym w roku.

§ 10

Koszty postepowania o nadanie uprawnień rzeczoznawcy ustala Zarząd Towarzystwa powiększając je o koszty wykonania pieczęci.

§ 11

W przypadku utraty lub rezygnacji z członkostwa uprawnienia rzeczoznawcy automatycznie wygasają, legitymacja    i pieczęć tracą ważność. Fakt ten zostaje ogłoszony na stronie internetowej Towarzystwa.

§12

Czynny Rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew wnosi na rzecz Towarzystwa opłatę licencyjną w kwocie 200 zł raz na 2 lata. Opłatę należy wnieść przed otrzymaniem zaświadczenia i pieczęci Rzeczoznawcy. Kolejne opłaty wnieść przed rozpoczęciem kolejnego okresu obowiązywania 2-letniej licencji. Brak aktualnej opłaty jest równoznaczne z wygaśnięciem licencji na wykonywanie czynności Rzeczoznawcy MTUiOD.

 

 

Strona główna Drukuj dokument
Aktualności
Składka członkowska 2015 Drodzy Członkowie, Informujemy, że dnia 31.03.2015 r. mija termin opłacenia składki członkowskiej za rok 2015, w związku z tym prosimy o jej uregulowanie. Podstawowa wysokość składki ...
Zmiana terminu szkolenia - I Forum ... Szanowni Państwo, Z przyczyn formalnych ulega zmiana terminu realizacji szkolenia: I Forum: Występowanie gatunków chronionych zwierząt, roślin, grzybów, w ...
Składki członkowskie za rok 2015      Toruń, 2015-01-14   Komunikat  Uprzejmie inforujemy, że składkę członkowską za rok 2015 należy uiścić do dnia 31 marca br. na konto: BNP Paribas ...