Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@polskiedrzewa.pl

+48 606 786 093

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Logo serwisu. Logo serwisu.
Międzynarodowe Towarzystwo
Uprawy i Ochrony Drzew
MTUiOD
Zasadzenie miliarda drzew może pomóc Nam w ograniczeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.
Kompensację emisji dwutlenku węgla zapewnia sadzenie drzew. Szacuje się, że jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2.

Nasze korzenie sięgają głęboko

Stowarzyszenie

Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy

Rozmiar tekstu

A

A

A

Rzeczoznawcy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew  w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew:

1. Anna Budzyńska nr 1  - utrata uprawnień z chwilą skreślenia z listy członków MTUiOD
2. Ryszard Deluga nr 2 (23.09.2004) - Łowicz
3. Witosław Grygierczyk nr 3 (23.09.2004) - Gliwice
4. Michał Ławrowski nr 4 (23.09.2004) - Wierzbica Górna
5. Cyprian Międzybrodzki nr 5 - Pisarzowice
6. Aleksander Gruszczyński nr 6 (30.11.2004) - Kluczbork
7. Stanisław Styczyński nr 7 (30.11.2004) - Łódź
8. Krzysztof Gołębiecki nr 8 (30.11.2004) - Mierzyn
9. Zofia de Mezer-Uciechowska nr 9 (30.11.2004) - Piła
10. Ryszard Góralczyk nr 10 (18.03.2005) - Ćwiklice
11. Jan Klauza nr 11 (18.03.2005) - Pleszew
12. Marek Kużaj nr 12 (18.03.2005) - Koszęcin

14. Urszula Maciejewska-Stefańska nr 14 (22.09.2005) - Warszawa

15. Jerzy Nieswadba - utrata uprawnień z chwilą skreślenia z listy członków MTUiOD

16. Jan Szymański nr 16 (15.04.2010) - Warszawa
17. Wojciech Dębski nr 17 (06.10.2010) - Mińsk Mazowiecki
18. Leszek Kułak nr 18 (23.02.2012) - Skwierzyna
19. Adam Widenka nr 19 (16.11.2013r.) - Rybnik
20. Agnieszka Skrzypczak nr 20 (27.03.2015) - Kielce
21. Wojciech Gieburowski nr 21 (15.03.2016) - Tychy
22. Mieczysław Samoliński nr 22 (07.01.2017) - Warszawa
23. Marian Potrykus nr 23 (01.12.2017) - Krokowa
24. Ireneusz Melcer nr 24 (23.03.2018) - Reda

25. Marek Kraśny nr 25 (21.02.2019) - Bogunów
26. Marcin Chruścikowski nr 26 (21.02.2019) - Warszawa
27. Krzysztof Jankowski nr 27 (27.07.2020) - Szczecin
28. Izabela Międzybrodzka nr 28 (27.07.2020) - Pisarzowice
29. Arkadiusz Mroziński nr 29 (27.07.2020) - Koty
30. Zbigniew Bęben nr 30 (05.12.2020) - Kraków
31. Żaneta Grzeszczuk - Trojecka nr 31 (26.06.2021) - Brańsk
32. Waldemar Kowalczuk nr 32 (14.01.2022) - Otwock
33. Marcin Ołów nr 33 (14.01.2022) - Warszawa
34. Antoni Manczur nr 34 (11.04.2024) - Gdańsk

 
REGULAMIN

MIEDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA UPRAWY I OCHRONY DRZEW

W SPRAWIE POWOŁANIA I DZIAŁALNOSCI RZECZOZNAWCÓW

W ZAKRESIE DENDROLOGII, OCHRONY I UPRAWY DRZEW

STATUTU TOWARZYSTWA

 

§ 1

 1. Rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew jest osobą zaufania społecznego.

2. Regulamin określa:

  1. Kwalifikacje, jakim powinien odpowiadać rzeczoznawca powołany przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew.
  2. Sposób, tryb oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień rzeczoznawcy.
  3. Sposób, tryb i szczegółowe warunki powołania i działania komisji kwalifikacyjnej
    do spraw rzeczoznawców.
  4. Sposób ustalania kosztów postępowania kwalifikacyjnego.
  5. Sposób, tryb oraz szczegółowe warunki postępowania sprawdzającego kwalifikacje kandydata na rzeczoznawcę.
     

§ 2

O nadanie uprawnień rzeczoznawcy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew może ubiegać się członek Towarzystwa, który:

1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (architektura krajobrazu, wykształcenie przyrodnicze - leśnik, ogrodnik, biolog, itp.).

2. Posiada co najmniej pięcioletnią praktykę zawodowa w specjalności uprawa i ochrona drzew w firmach wykonawczych, projektowych lub nadzorujących.

3. Wykaże się autorstwem lub współautorstwem co najmniej pięciu opracowań z zakresu uprawy i ochrony drzew wykonanych w trzech ostatnich latach.

4. Posiada co najmniej pięcioletni staż członkowski w MTUiOD.

5. Posiada udokumentowaną aktywność w życiu MTUiOD w ostatnich 3 latach.

6. Przedstawi rekomendacje 2 członków MTUiOD.

 

§ 3

Wszczęcie postępowania o nadanie uprawnień rzeczoznawcy następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawierający:

1. Wypełniony arkusz kwalifikacyjny wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

2. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu szkoły wyższej kierunkowej. 

4. Przebieg praktyki zawodowej.

5. Wykaz opracowań z ostatnich 3 lat z zakresu uprawy i ochrony drzew, których osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień jest autorem lub współautorem z podaniem daty wykonania i miejsca udostępnienia.

6. Oświadczenie o udziale w szkoleniach MTUiOD oraz ich wykaz
z ostatnich 3 lat.

 

§ 4

1. Postępowanie o nadanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew obejmuje:

2. Sprawdzenie i weryfikację dokumentów dostarczonych przez osoby ubiegające się
o nadanie uprawnień przez komisję kwalifikacyjną.

3. Przeprowadzenie (fakultatywnie) przez komisję kwalifikacyjną rozmowy z kandydatem, mającej na celu ustalenie umiejętności praktycznego stosowania posiadanej wiedzy i znajomości przepisów prawa w zakresie uprawy i ochrony drzew w stopniu niezbędnym do wykonywania zadań rzeczoznawcy.

§ 5

Szczególny tryb powoływania rzeczoznawców:

1. Członkowie posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, profesora lub członkowie o pięcioletnim stażu członkowskim posiadający uprawnienia biegłych (rzeczoznawców) przynajmniej 2 innych organizacji (instytucji) branżowych składają wniosek  i otrzymują uprawnienia rzeczoznawcy MTUiOD bez konieczności rekomendacji komisji kwalifikacyjnej, przy poniesieniu kosztów postępowania.

2. W stosunku do zainteresowanych członków komisji kwalifikacyjnej stosowną decyzję.

o przyznaniu tytułu rzeczoznawcy podejmuje Zarząd.

3. W szczególnych przypadkach Zarząd ma prawo do nadania tytułu rzeczoznawcy osobie, która posiada inne spektrum kwalifikacji niż wymienione w § 2.

 

§ 6

Komisja kwalifikacyjna do spraw rzeczoznawców:

1. Komisję kwalifikacyjną powołuje Zarząd Towarzystwa.

2. W skład komisji wchodzi 3 członków Towarzystwa będących specjalistami w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew, w tym:

- przewodniczący

- sekretarz

- członek

3. Komisja ustala spełnienie wymogów formalnych oraz dokonuje oceny kwalifikacji osób ubiegających się o nadanie uprawnień na podstawie zgromadzonych dokumentów.

4. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja rozstrzyga ustalając wynik jako „pozytywny” lub „negatywny”.

5. Wnioski komisja przedkłada Zarządowi, który każdorazowo podejmuje ostateczną decyzję większością głosów.

6. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje wnioski w miarę ich napływania. Zarząd podejmuje uchwałę o przyznaniu tytułu rzeczoznawcy MTUiOD minimum
2 razy w roku.

7. Komisja opracowuje regulamin MTUiOD powołania i działalności rzeczoznawców w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew, który przedstawia Zarządowi do przyjęcia go w formie uchwały.

 

§ 7

Osobie, która uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Zarząd MTUiOD nadaje uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew oraz wydaje stosowne zaświadczenie, legitymację oraz pieczęć rzeczoznawcy.

Fakt ten potwierdzony jest wpisaniem na listę rzeczoznawców opublikowaną na stronie internetowej Towarzystwa.

 

§ 8

Osoba, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy ma prawo alternatywnie posługiwać się tytułem biegłego w zakresie j.w. Wydanie zaświadczenia
i pieczęci biegłego następuje na wniosek, po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 200 zł netto + VAT.

 

§ 9

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy
w wyniku negatywnej oceny postępowania kwalifikacyjnego, ponowny wniosek może być złożony po upływie dwóch lat od daty wydania decyzji.

 

§ 10

1. Komisja kwalifikacyjna po powzięciu wiadomości, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań z należytą starannością albo niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, etyką zawodową i obowiązującymi przepisami, wszczyna postępowanie sprawdzające, w wyniku którego może przedstawić wniosek Zarządowi o odebranie nadanych uprawnień.

2. Warunkiem zachowania uprawnień rzeczoznawcy MTUiOD jest uczestnictwo w przynajmniej jednym w roku szkoleniu lub tematycznym seminarium szkoleniowym organizowanym przez MTUiOD.

 

§ 11

Koszty postępowania o nadanie uprawnień rzeczoznawcy ustala Zarząd Towarzystwa. Opłatę należy wnieść przed otrzymaniem zaświadczenia, legitymacji i pieczęci rzeczoznawcy.

 

§ 12

Czynny rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew wnosi na rzecz Towarzystwa opłatę licencyjną w kwocie 200 zł netto
+ VAT raz na rok. Opłaty należy wnieść przed rozpoczęciem kolejnego okresu obowiązywania rocznej licencji. Brak aktualnej opłaty jest równoznaczny z wygaśnięciem licencji na wykonywanie czynności rzeczoznawcy MTUiOD.

 

§13

W przypadku utraty lub rezygnacji z członkostwa uprawnienia rzeczoznawcy automatycznie wygasają, legitymacja i pieczęć tracą ważność.
Fakt ten zostaje ogłoszony na stronie internetowej Towarzystwa.

***

Niezbędne załączniki znajdą Państwo w zakładce Stowarzyszenie -> Dokumenty do pobrania. 

 

Czy wiesz, że...

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Logo serwisu. Logo serwisu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Nami poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego lub telefonicznie: 606 786 093.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Ukryj moduł.