Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@polskiedrzewa.pl

+48 606 786 093

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Logo serwisu. Logo serwisu.
Międzynarodowe Towarzystwo
Uprawy i Ochrony Drzew
MTUiOD
Zasadzenie miliarda drzew może pomóc Nam w ograniczeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.
Kompensację emisji dwutlenku węgla zapewnia sadzenie drzew. Szacuje się, że jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2.

Nasze korzenie sięgają głęboko

Stowarzyszenie

Statut

Statut

Rozmiar tekstu

A

A

A

 

STATUT MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA UPRAWY I OCHRONY DRZEW

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

       Towarzystwo nosi nazwę: Międzynarodo­wego Towarzystwa Uprawyi Ochrony Drzew - zwane w    dalszej części Statutu Towarzy­stwem.

§2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw, a siedzibą jest miejsce wskazane przez aktualnie wybranego Prezesa Zarządu Towarzystwa. Siedzibą wskazaną przez Prezesa jest Toruń.
 2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem za­rejestrowanym w Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Towarzystwo może być członkiem kra­jowych, międzynarodowych i zagranicznych organizacji nauko­wych lub innych o tym samym lub podob­nym profilu działania.
 4. Towarzystwo ma prawo używania wła­snych pieczęci i odznak zgodnie z obowią­zującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 6. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
 7. Za organizację pracy biura odpowiada kierownik, który kieruje jego pracami. Biuro działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.
 8. Czynności pracodawcy dla pracowników biura wykonuje Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 3

Towarzystwo realizuje następujące cele:

1) promocja, rozwój praktycznych metod kultywacji drzew (uprawa, ochrona, hodow­la itd.),

2)  kształtowanie świadomości społecznej i międzykulturowej na temat drzew, utrwala­nie szacunku    dla drzew,

3) rozwijanie zainteresowań sadzeniem i ochroną drzew,

4) rekomendacja i przestrzeganie kodeksu etycznego dla utrzymania poziomu zawodowe­go,

5) inicjowanie i wspieranie badań naukowych związanych z kultywacją drzew, publikacja ich wyników,

6) sponsorowanie konferencji poświęco­nych wymianie i prezentacji informacji cieka­wych i wartościowych dla    praktyki zawodo­wej kultywacji drzew, ich produkcji i ochrony,

7) administrowanie oddzielnym funduszem edukacyjnym i naukowym,

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych zainteresowanych osób

9) przeciwdziałanie złym praktykom kultywacji drzew.

§4

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1) organizowanie kursów, odczytów, po­kazów, wystaw, narad, seminariów, sympo­zjów, szkoleń, konferencji naukowo-tech­nicznych, wydawanie materiałów szkoleniowych  i informacyjnych, w tym również szkoleń kończących się przyznawaniem certyfikatów,

2) badanie problemów zawodowych i przy­gotowanie specjalistycznych wydawnictw i opracowań,

3)  opiniowanie istniejących oraz propago­wanie nowych uregulowań prawnych w zakre­sie ochrony drzew,

4) inicjowanie i propagowanie prac nauko­wych, poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres przedmio­towy Towarzystwa,

5)  tworzenie koncepcji, dotyczących ochrony i uprawy drzew i działanie na rzecz ich realizacji,

6) opracowywanie raportów, opinii i eks­pertyz zainteresowanym instytucjom, orga­nizacjom społecznym i organom administra­cji,

7)  informowanie opinii publicznej o podej­mowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,

8) reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych organizacji oraz opinii publicznej,

9) interweniowanie w przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk uprawy i ochrony drzew.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

1.  Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
         1) rzeczywistych
         2) wspierających
         3) honorowych

§6

Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,  która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnianie celów Towarzystwa. Jest aktywnie zaangażowana lub związana zawodowo z uprawą i ochroną drzew.

§7

Członek rzeczywisty  ma prawo:

1)       czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa

2)     podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez Walny Zjazd Członków

3)      zgłaszania opinii, postulatów i wnio­sków dotyczących działalności Towarzystwa,

4)      legitymowania się przynależnością do Towarzystwa

5)      zaskarżania decyzji Zarządu i komisji tematycznych do Walnego Zjazdu Członków

6)      być nagradzany i wyróżniany

§ 8

 1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc, w szczególności finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela, będącego osobą fizyczną.
 2. Członek wspierający ma prawa określone w  § 7 pkt  2, 3 i 4.
 3. Członek wspierający ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym.

§9

 1. Członkiem honorowym może być oso­ba szczególnie zasłużona w urzeczywistnia­niu celów Towarzystwa.
 2. Członkowstwo honorowe nadaje w drodze stosownej uchwały Walny Zjazd Członków Towarzystwa, na wniosek Zarządu
 3. Członek honorowy posiada wszystkie pra­wa członka rzeczywistego  za wyjątkiem czyn­nego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 5. Członek honorowy ma obowiązek współdziałania przy realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§10

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do :

1)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2)   aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa, współdziałania przy realizacji celów Towarzystwa

3)     przestrzegania kodeksu etycznego i utrzymywania wysokiego poziomu zawodowego

4)      aktywnego promowania zasad uprawy i ochrony drzew zgodnych z celami Towarzystwa

5)      regularnego opłacania składki człon­kowskiej, za wyjątkiem członków honorowych

6)      spełniania innych świadczeń na rzecz Towarzystwa 

§11

 1.  Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 2. Członek wspierający wskazuje i upoważnia swojego przedstawiciela, przez którego będzie działał w Towarzystwie.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia danej osoby na członka rzeczywistego albo wspierającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej i w tym terminie informuje na piśmie o swojej decyzji zainteresowanego.

§12

Członkowie założyciele Towarzystwa z chwilą rejestracji Towarzystwa stają się członkami rzeczywistymi.

§13

Członkostwo rzeczywiste w Towarzystwie ustaje na skutek :

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Towarzystwa

2)  skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy (po zakończonym roku kalendarzowym)

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4) śmierci członka albo utraty przez niego osobowości prawnej.

5) rozwiązania się Towarzystwa,

6) z innych przyczyn na podstawie uchwa­ły Zarządu.

§ 14

Członkowstwo wspierające ustaje w razie:

1)      rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarzą­dowi Towarzystwa,

2)      skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,

3)      utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

4)      rozwiązania się Towarzystwa.

§ 15

Członkowstwo honorowe ustaje w razie:

1)      dobrowolnego zrzeczenia się tej godno­ści,

2)      pozbawienia tej godności uchwałą Wal­nego Zjazdu na wniosek Zarządu,

3)      rozwiązania się Towarzystwa.

§ 16

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§17

       Władzami Towarzystwa są:

Walny Zjazd Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa

Komisja Rewizyjna

Walny Zjazd Członków Towarzystwa

§ 18

Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa

W Walnym Zjeździe Członków biorą udział :

- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

- z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi

 

Walny Zjazd Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zjazdu kieruje Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca i sekretarz. Prezydium wybierane jest na początku każdego zebrania w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków.

 

   l. Do kompetencji Walnego Zjazdu Człon­ków Towarzystwa należy:

a) nadawanie i pozbawianie członkowstwa honorowego, - prezesa honorowego

b) podejmowanie uchwał o przystępowa­niu do stowarzyszeń,

c) uchwalanie statutu i jego zmian

d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Za­rządu,

e) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towa­rzystwa i przeznaczeniu jego majatk

f) opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

g) powoływanie i odwoływanie członków władz Towarzystwa,

h) ustalanie wysokości składek.

i) zatwierdzanie budżetu Towarzystwa

j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

k) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium

l) rozpatrywanie innych spraw kierowanych do Walnego Zjazdu Członków

 

2. Walny Zjazd winien odbyć się co naj­mniej raz w roku

    Walny Zjazd Członków może być zwyczajny albo nadzwyczajny.

 Zwyczajny Walny Zjazd Członków odbywa się raz w roku, jako zabranie sprawozdawcze, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy oraz udzielenie członkom Zarządu i Komisji  Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków, zatwierdzenia działań planowanych w roku następnym i kolejnych latach.

Zebranie to odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

     3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem. W przypadku niezwołania Walnego Zjazdu Członków przez Zarząd w terminach ustalonych w statucie, Walny Zjazd Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

      4. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwy­kłą większością głosów:

 • w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
 •  w drugim terminie bez względu na licz­bę obecnych.

      5. Głosowanie uchwał Walnego Zjazdu odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie gło­sowania uchwał musi być  przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walny Zjazd Towarzystwa.

§ 19

      1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków zwołuje w przypadkach uzasadnionych Zarząd :

          - z własnej inicjatywy,

          - na wniosek Komisji Rewizyjnej,

          - na pisemny wniosek, co najmniej 60 % członków rzeczywistych.

      2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków w ciągu miesiąca, od dnia  otrzymania wniosku.

      3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Zarząd Towarzystwa

§ 20

      1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 osób, wybranych przez  Walny Zjazd Członków i zatwierdzonych jego  uchwałą na okres 3 lat, w tym Prezesa Zarządu.

       2. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród sie­bie 4-ro osobowe prezydium w składzie - Pre­zes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.

       3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 licz­by członków Zarządu, w  tym Prezesa lub Wiceprezesa.

W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

§ 21

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walny Zjazd.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

§ 22

   Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi  Walnego Zjazdu,

3) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczaj­nych zjazdów członków Towarzystwa,

4) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,

5) składanie Walnemu Zjazdowi sprawo­zdań z działalności Zarządu,

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

7) zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania,

8) ustanawianie pełnomocników Towarzystwa,

9) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

10) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

11) uchwalanie regulaminu określającego wysokość składek i zasady ich  uiszczania przez członków towarzystwa

12) przygotowywanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy

13) zatwierdzanie regulaminów działania powoływanych komisji problemowych.

Prezydium Zarządu

§ 23

Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu prowadzi działalność w zakresie:

1. kierowania bieżącą działalnością Towa­rzystwa,

2. nadzorowania i wspierania działalności biura Towarzystwa,

3. opracowywania projektów planów dzia­łalności i budżetu Towarzystwa,

4. inicjowania i prowadzenia innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i po­stanowień statutu.

§ 24

 1. Decyzje Prezydium zapadają zwykłą większo­ścią głosów przy obecności co najmniej 1/2 Członków Prezydium i podlegają przedstawia­niu na najbliższym posiedzeniu Zarządu do zatwierdzenia.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd Członków i zatwierdzonych jego uchwałą na okres 3 lat.  Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zjazdu Członków. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również na skutek rezygnacji członka Komisji, złożonej na piśmie pozostałym członkom Komisji. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna dokoptowuje do swojego składu członka z największą ilością uzyskanych głosów w wyborach do władz Towarzystwa.

2. W posiedzeniu Zarządu z głosem do­radczym może brać udział przewodniczący lub  upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.(Każdorazowo Zarząd powiadamia przewodniczącego  komisji o swoim posiedzeniu).

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we wła­dzach Towarzystwa i nie mogą być jego eta­towymi pracownikami.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji.

5. W wypadku równej liczby głosów decy­duje głos Przewodniczącego.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od  Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

7.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzy­stwa,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,

3. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zjazdu z wnioskiem o absolutorium dla ustępujące­go Zarządu.

4. zwołanie zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

5. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

§ 27

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyj­nej określa regulamin uchwalony przez Ko­misję Rewizyjną i zatwierdzony przez Wal­ny Zjazd.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 28

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obwiązujące przepisy. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 29

    1.  Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

    2.  Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł :

        a) wpływy ze składek członkowskich,

        b) dotacje, zapisy, darowizny i spadki

        c) wpływy z działalności statutowej i go­spodarczej,

        d) dochody z majątku Towarzystwa

        e) dochody z ofiarności publicznej

    3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci         członkowie wpłacają  składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.

§ 30

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika, względnie dwóch uprawnionych członków Zarządu.

R O Z D Z I A Ł VI

Postanowienia końcowe 

  § 31

l. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa.

 - w drugim terminie - zwykłą większością głosów lecz przy obecności nie mniej niż ¼ liczby członków

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa, Walny Zjazd podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że...

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Logo serwisu. Logo serwisu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Nami poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego lub telefonicznie: 606 786 093.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Ukryj moduł.